Betalnings- & Köpvillkor

Senast uppdaterad: 4 Augusti 2023
JDEF Trading AB allmänna villkor
ALLMÄNT
Information om JDEF Trading AB
Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för alla beställningar kunder ("du") gör hos JDEF Trading AB  (org.nr 559437-3077) ("JDEF Trading AB", "Gzelly", "vi", "vår" eller "oss").
 
Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan ("Kontaktuppgifter"):
E-postadress: support@gzelly.app
Telefonnummer: +46 10 138 82 41
 
Godkännande av Villkoren
Genom att registrera ett Konto eller beställa Produkter godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte skapa ett Konto eller beställa Produkter.
 
Ändring av Villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi inte får en sådan invändning inom trettio (30) kalenderdagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta beställa Produkter, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.
 
Definitioner
"Funktioner" avser Hemsidan, ditt Konto och Produkterna tillsammans.
 
"Hemsidan" avser vår hemsida (https://gzelly.app) rörande Produkterna.
 
"Konto" avser det konto du registrerar och skapar via Hemsidan.
 
"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna ovan.
 
"Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.
 
"Produkter" avser de produkter som beskrivs under avsnittet "Produkter" nedan som vi tillgängliggör via Hemsidan, tillsammans med tillhörande utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller till dig.
 
PRODUKTER
Beskrivning av Produkter
("Produkter"). Mer information om våra Produkter finns på Hemsidan.
 
Skapa ett Konto
För att få tillgång till Produkterna kan du skapa ett Konto. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra och du får endast registrera ett (1) Konto. När ett Konto har skapats, och betalning av eventuella förskottsbetalningar har gjorts, är Produkterna tillgängliga för beställning i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.
 
Beställning av Produkter
Produkter beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.
 
Din beställningen har bekräftats när vi skickar en orderbekräftelse via e-post. När en orderbekräftelse har skickats har du ingått ett avtal med oss. Skulle det inte gå att bekräfta din beställning kommer vi informera dig om detta skriftligen och inte debitera dig något.
 
Leverans av Produkterna
Normal leveranstid är 30 min till 5 arbetsdagar. Under högsäsong och realisation kan leveranser ta längre tid. Vi är inte ansvariga om Produkterna skadas eller försvinner under leveransen.
 
Under orderprocessen kommer vi att meddela dig om när och var vi kommer att leverera Produkterna till dig.
 
Leveranser kan utförss av följande leverantörspartners:
 
PostNord
DB Schenker
DHL
JDEF Trading AB
Vissa leveransalternativ kan resultera i en fraktkostnad i vilket fall det kommer att anges vid beställningen. Under orderprocessen kommer du få information om förväntad leveranstid. Observera att leverans av större paket kan ändras till hemleverans och mindre paket kan levereras till posten vid din registrerade adress.
 
Vi har rätt att debitera dig för kostnader som uppstår till följd av att du inte har hämtat ut Produkterna i tid efter att de har levererats till upphämtningssadressen.
 
DINA SKYLDIGHETER
Kunder
Vi erbjuder våra Produkter till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning), bolag och andra juridiska personer.
 
Du får inte köpa Produkterna eller använda Funktionerna om du är under arton (18) år.
Produkterna är ej avsedda att användas i berusningssyfte, vid användning i berusningssyfte avsäger vi oss allt eventuellt ansvar.
 
Genom att registrera ett Konto eller beställa Produkter för en juridisk person, intygar du att du har befogenhet att ingå dessa Villkor samt att använda samtliga Funktioner för den juridiska personens räkning. Om du är en företagskund utgör dessa Villkor det fullständiga avtalet mellan oss.
 
Användning av Funktionerna
När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.
 
Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.
 
Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto har vi rätt att avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt Konto. Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor (t.ex. om du inte betalar för Produkter i tid) eller andra tvingande regler. Skulle en sådan händelse inträffa kommer vi att kontakta dig och begära att du upphör att bryta mot dessa Villkor.
 
PRIS OCH BETALNING
Prisuppgifter
Du ska betala alla tillämpliga avgifter som anges på Hemsidan för de Produkter du beställt. Priserna för Produkterna anges på Hemsidan och inkluderar uttryckligt angivna leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter (när det är tillämpligt). Priset för Produkterna är det som indikeras på ordersidorna när du lägger din order.
 
Vi har rätt att ändra priserna för Produkterna. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta i förväg. Genom att fortsätta beställa Produkter efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna.
 
Betalningsuppgifter
Du kan betala för Produkter på de sätt som anges nedan.
 
Vi erbjuder betalningsmöjligheter i samarbete med Stripe, PayPal, Reepay, via dess erbjuder vi:
Kortbetalning (Visa/Mastercard)
Direktbetalning (Swish)
För betalning gäller även tredjepartsleverantörens villkor, information finns på respektive leverantörs hemsida. Du kan bli ombedd att identifiera dig och en kreditupplysning kan begäras av tredjepartsleverantören. Vi har ingen tillgång till betalningsuppgifter eller lagrar någon sådan information i de fall en tredjepartsleverantör används för betalning.
 
Betalning för Produkter kan göras genom betal- eller kreditkort. Du är skyldig att hålla betaluppgifter korrekta och uppdaterade.
 
Vi kan fakturera dig för Produkter i förväg eller i efterskott, med den frekvens som överenskommits för den avtalade perioden. Du godkänner att vi skickar elektroniska fakturor till den e-postadress som du angett genom ditt konto. Du är skyldig att hålla alla betaluppgifter korrekta och uppdaterade.
 
Du åtar dig att betala inom den angivna tiden för den betalningsmetod som du valt. Vi har rätt att stänga ned ditt Konto till dess att du har reglerat dina obetalda kostnader. En försenad betalning kan medföra förseningsavgifter och ränta.
 
VÅRT ANSVAR
Ansvar
Vi ansvarar för ursprungliga fel på Produkterna när de köptes eller levererades till dig. Ett fel som blir synligt inom sex (6) månader kommer att anses ha varit där från början (såvida vi inte kan bevisa att felet inte var där vid köp/leverans). Efter sex (6) månader är det upp till dig att bevisa att felet var där vid köp/leverans.
 
Vi ansvarar inte för eventuella fel som orsakats av dig, till exempel där du inte har följt underhållsinstruktioner eller om du har skadat Produkterna.
 
Fel
Fel på Produkter anses föreligga i följande fall:
 
Det vi kommit överens om vad gäller Produkternas kvantitet eller kvalitet inte stämmer.
Vi har inte informerat dig om specifikationer om Produkterna som du borde ha informerats om.
Produkterna är i sämre skick än förväntat baserat på Produkternas pris, ålder och andra förhållanden.
Reklamation
Om du anser att Produkterna är felaktiga kan du reklamera dem genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom en rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid som rimlig tid). Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år från inköpstillfället för Produkterna.
 
Dina rättigheter vid fel i Produkterna
Vid fel har du rätt att:
 
Begära en ny leverans, vilket innebär att du får andra motsvarande produkter.
Kräva prisavdrag.
Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig.
Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av felet).
Vi kan först välja att förse dig med andra motsvarande produkter, förutsatt att detta sker inom rimlig tid.
 
Försening
Ibland kan vi inte leverera Produkterna inom den avtalade tiden. Vid försening kan du (förutsatt att förseningen inte har orsakats av dig):
 
Kräva att vi fullgör beställningen och levererar Produkterna.
Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig.
Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av förseningen).
Hävning
Du har alltid rätt att avbryta beställningen innan Produkterna har levererats till dig. Om du avbryter beställningen har vi rätt till ersättning för kostnader som vi har haft i samband med beställningen.
 
Tredjepartstjänster
Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.
 
Om du är konsument tillhandahåller vi endast Produkter för ditt privata bruk. Om du använder Produkter i kommersiella syften och/eller för affärs- och återförsäljningsändamål är vårt ansvar gentemot dig begränsat enligt följande:
 
Vi är inte ansvariga gentemot dig, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss; och
vårt totala ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, ska begränsas till det totala belopp som du har betalat för Produkter enligt gällande beställning/avtal.
Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)
Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Produkter som du har betalat för men inte fått.
 
ÅNGERRÄTT
Ångerrätt
Mot bakgrund av av lagen för distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) inte är tillämplig har du ingen ångerrätt för ditt köp.
 
Undantag från ångerrätt
Din ångerrätt som konsument enligt distansavtalslagen gäller inte om det totala priset är mindre än 400 SEK
 
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.
 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Våra rättigheter
Hemsidan administreras av JDEF Trading AB. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.
 
Respekt för vår egendom
Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.
 
Respekt för våra immateriella rättigheter
Produkter och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.
 
TILLÄMPLIG LAG
Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.
 
KLAGOMÅL OCH TVISTER
Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom våra Kontaktuppgifter. 
 
Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.
 
Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.
 
Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.
 
BOLAGSINFORMATION
JDEF Trading AB är registrerat i Sverige.
 
Registrerad adress: JDEF Trading AB, Blommelundsvägen 19, 194 56, Upplands Väsby, Sverige
Organisationsnummer: 559437-3077
Momsregistreringsnummer: SE559437307701